Poštovnictví v Rossbachu / Hranicích - II.


Datum zveřejnění:

Předchozí strana 1 / 2

Celistvosti, razítka apod.:

V roce 1850 byly v Rakouské monarchii zavedeny první poštovní známky. S nimi byla zavedena také poštovní razítka na znehodnocování těchto poštovních známek. Před rokem 1850 již byla používána tzv. obdélníková razítka pro označení pošt, avšak z Rossbachu se žádná taková nedochovala.

Dopis, který byl 13.3. odeslán z Vídně do Rossbachu (doručeno 16.3.). Toto psaní bylo oraženo rossbašským jednokruhovým doručním poštovním razítkem nejstaršího typu (č.1 - viz tabulka níže). Na tomto razítku byl uváděn den a měsíc, ovšem chyběl údaj roku. Modrá rakouská 9 krejcarová známka však byla vydána roku 1850, dopis tudíž prošel poštou někdy krátce po roce 1850.

Celistvost z roku 1850

Korespondenční lístek, který byl 28.9.1879 odeslán z Rossbachu do Erfurtu. Na jednokruhovém poštovním razítku (č. 2) je již uveden i rok. Razítko má nápis Rossbach - Böhmen a bylo používáno od roku 1867.

Celistvost z roku 1879

Podobný korespondenční lístek, který byl 15.5.1901 odeslán z Aše do Rossbachu (doručeno 16.5.01). Jednokruhové razítko doručení (č. 3) má nápis Rossbach in Böhmen (Rossbach v Čechách). Napravo je ašské čárkové razítko z pošty Aš 1, které v této podobě v Rossbachu nebylo používáno. Podobná poštovní razítka byla používána od roku 1894 pouze na určitých poštovních úřadech.

Celistvost z roku 1901

Pohlednice, odeslaná z Rossbachu 26.1.1907. Neobvyklé obdélníkové razítko (č.4) bylo raženo na rossbašském nádraží, na kterém se nacházela nádražní poštovní schránka. Listovní zásilky do ní vhozené již neputovali na místní poštovní úřad, nýbrž byly přímo na nádraží označeny nádražním razítkem a poté předány vlakové poště.

Celistvost z roku 1907

Korespondenční lístek rossbašské firmy Richter (likérka), odeslaný z Rossbachu 10.3.1910. Dvoukruhové poštovní razítko (č. 5 a/b) s nápisem Rossbach in Böhmen nese obvyklé údaje o dni, měsíci a roku, avšak má navíc římskou číslici VIII, která udává hodinu oražení zásilky. V odborné filatelistické literatuře* je uvedeno, že římské číslice udávaly odpolední a večerní hodiny, arabské číslice pak dopolední hodiny ražení. Přesto je pravě u uvedených příkladů níže dost nepravděpodobné, že by první lístek byl oražen ve 20 hodin večer a druhý pak v 6 hodin ráno??? Tato razítka byla do provozu uvedena v roce 1897 a v Rossbachu byla používána ještě v roce 1919, jak dokládá níže uvedené poštovní razítko z 28.12.1919.
* Monografie československých známek, 13. díl

Celistvost z roku 1910 Razítko z roku 1905 Razítko z roku 1919

Od roku 1904 bylo v Rakousko-Uherské monarchii zavedeno poštovní razítko s tzv. můstkem (č.6). Před rokem 1918 neslo razítko nápis Rossbach in Böhmen, přičemž ve středovém můstku bylo uvedeno datum s/bez udání časového údaje. Přibylo také malé rozlišovací písmeno (a, b, ...).

Razítko č.6 z 1920

Po vzniku Česko-Slovenské republiky v roce 1918 neslo razítko ve spodní části namísto nápisu "in Böhmen" údaj "Č.S.P." (Česko-Slovenská-Pošta, razítko č. 7-a). Pro obtisk poštovních razítek byl používán převážně černý inkoust, občas však byl použit i inkoust červený, jak dokládá spodní celistvost z 30. let. Razítko (č. 7-b) nese rozlišovací písmeno "d" a dopis je opatřen "spěšnou" R-nálepkou.

Celistvost z roku 1923 Celistvost z roku 1930

Neobvyklé poštovní razítko (č.8) z roku 1929. Dle vládního nařízení z počátku 20. let 20. století měla být razítka opatřena dvojjazyčnými názvy měst a obcí, pokud tyto měly českou variantu. V horní části razítka byl český, v dolní pak německý název. Městys Rossbach však žádnou českou variantu neměl, avšak spodní nápis Rossbach má ještě vpravo nečitelný dodatek ... (u Aše???).

Celistvost z roku 1931

Tento doporučený dopis firmy Gebrüder Uebel byl odeslán z Rossbachu 19.9.1931 leteckou poštou do Švýcarska. Poštovní razítko je opatřeno rozlišovacím písmenem "d". Dopis byl oražen ve 12 hod v poledne.

Celistvost z roku 1931

Pohlednice z 20.10.1931, která byla oražena razítkem vlakové pošty (č.9) lokální železniční trati Rossbach - Aš. Na služebním vagóně byl otvor pro vhazování listovních zásilek, které byly posléze razítkem opatřeny přímo ve voze. Na samotném razítku byla uvedena výchozí a cílová stanice příslušné trati.

Rossbašská železniční pošta

Pohlednice, která byla z Rossbachu do Drážďan odeslána 19.9.1938, krátce před ustanovením tzv. Svobodného státu Aš. Pohlednice je opatřena razítkem cenzurováno. Tato cenzura byla pravděpodobně zavedena v souvislosti s vyhlášením výjimečného stavu resp. mobilizací v roce 1938. Poštovní razítko má rozlišovací písmeno "f".

Celistvost z roku 1938/1

21.8.1938 byl v celém Ašském výběžku vyhlášen tzv. Svobodný stát Aš. V Aši byly do oběhu dány "nouzové" poštovní známky, což ovšem byly běžné československé výplatní známky opatřené přetiskem. Ty však v Rossbachu nebyly prakticky používány. Poštovní zásilky však v té době byly opatřovány různými kašety (tzv. "pamětními či osvoboditelskými razítky" / více o nich a o známkách s přetiskly v oddíle Poštovnictví v Aši). Měly většinou červenou barvu. Následně jsou uvedeny různé příklady těchto "pamětních razítek".

Pohlednice, která byla 21.9.1938, krátce po vyhlášení Svobodného státu Aš, oražena pamětním příležitostným razítkem s nápisem "Vracíme se domů do Říše - Rossbach" a poštovním razítkem z ochoty (č.10) s identifikačním písmenem "g".

Celistvost z roku 1938/2

Celistvost s dvěma razítky z ochoty ze dne 21.9.1938, kdy byl vyhlášen Svobodný stát Aš. Poštovní razítka (č.7) stále nesou iniciály Č.S.P. a rozlišovací písmeno "e". Celistvost je kromě toho opatřena pamětním razítkem poštovního úřadu Aš 1 s Říšskou orlicí a nápisem "Nesli jsme jho, nyní jsme a zůstaneme svobodní!" (oraženo pravděpodobně dodatečně v Aši).

Celistvost z roku 1938/3

Podobná celistvost s 2 razítky z ochoty ze dne 21.9.1938, avšak na rossbašském poštovním razítku (č.11) jsou již vylomeny iniciály Č.S.P.

Celistvost z roku 1938/4

Pohlednice se smíšenou česko-německou frankaturou ze dne 21.9.1938 a dvěma pamětními razítky. Poštovní razítko s rozlišovacím písmenem "e" je stejné, jako výše.

Celistvost z roku 1938/5

Doporučený dopis, který byl 1.11.1938 odeslaný z Rossbachu do německé Jeny, je již opatřen německými výplatními známkami, ale oražen ještě původním československým poštovním razítkem (č.7) s vylomenými iniciálami Č.S.P. (rozlišovací písmeno "g"). Celistvost je navíc opatřena německým doplatním razítkem a pamětním razítkem.

Celistvost z roku 1938/6

Pohlednice odeslaná 19.7.1940 s novým říšským poštovním razítkem (č.12) s nápisem Rossbach (Kr. Asch) (Kreis Asch / Okres Aš) a rozlišovacím písmenem "d".

Celistvost z roku 1940

Pohlednice odeslaná 10.12.1940 vojenskou polní poštou z Thonbrunnu (Studánky). Zásilky polní pošty byly přepravovány zdarma, tzn. bez povinnosti vylepení výplatní známky. Pohlednice je oražena stejným poštovním razítkem jako výše.

Celistvost z roku 1940

Pohlednice z 09.03.1944, oražena reklamním poštovním razítkem (č.13) s nápisem Rossbach (Kr. Asch) - Weltbekannte Textilindustrie (Světoznámé středisko textilního průmyslu) a rozlišovacím písmenem "d".

Celistvost z roku 1944

Rossbašská poštovní průvodka z 08.11.1943. Průvodka je opatřena nálepkou Spěšnina (Dringend) a poštovním razítkem Rossbach (Kr. Asch) s rozlišovacím razítkem "c". Dole pak zadní strana průvodky.

Průvodka z roku 1943 Průvodka z roku 1943

Dvě rossbašské poválečné frankatury: vlevo z 11.12.1945 s říšským poštovním razítkem, u kterého je vylomen nápis "(Kr. Asch)" (č.14). Vpravo pak pravděpodobně původní předválečné poštovní razítko (č.10 - viz tabulka níže) ze dne 7.6.1946.

Frankatura z roku 1945 Frankatura z roku 1946

Poštovní průvodka z 23.1.1950 s novým československým poštovním razítkem (č.15) s nápisem Hranice u Aše (k přejmenování Rossbachu na Hranice došlo v roce 1948) a rozlišovacím písmenem "b". U tohoto razítka se vyskytuje zajímavá anomálie platná dodnes, kdy se název pošty na razítku neshoduje s oficiálním názvem obce.

Frankatura z roku 1950

Celistvost se stejným poštovním razítkem jako výše, jen s datací o 25 let později (12.11.1975). Razítko má i shodné rozlišovací písmeno "b", chybí mu však samotný můstek. Dopis navíc opatřen R-nálepkou.

Frankatura z roku 1975

 

Rossbašská poštovní razítka:

Poř. č. Rok Charakteristiky Vyobrazení
1 1850 Nápis Rossbach
datum bez uvedení roku
Razítko Nr.1
2 1867 Nápis Rossbach Böhmen
plné datum s uvedením roku
Razítko Nr.2
3 1883 Nápis Rossbach in Böhmen
jinak jako č. 2
Razítko Nr.3
4 1906 - 1918 Nádražní obdélníkové razítko
Nápis Rossbach a příslušné datum
Razítko Nr.4
5-a 1896 - 1918 Nápis Rossbach in Böhmen
datum + hodina odeslání
zde arabská číslice VIII
Razítko Nr.5-a
5-b 1896 - 1918 Nápis Rossbach in Böhmen
datum + hodina odeslání
zde arabská číslice 6
Razítko Nr.5-b
6 1904 - 1918 Nápis ROSSBACH in BÖHMEN
můstek s datem
+ boční rozlišovací písmeno "a/b"
Razítko Nr.6
7 1918 - 1920 Nápis Rossbach BHM
dlouhý můstek s datem
+ rozlišovací písmeno "c"
Razítko Nr.7
8-a 1920 - 1938 Nápis Rossbach + Č.S.P. (Česko-Slovenská-Pošta)
můstek s datem
+ rozlišovací písmeno "a/b/c/d/e/f"
Razítko Nr.8-a
8-b 1920 - 1938 To samé razítko, jako výše, ale v červené barvě
rozlišovací písmeno "d"
Razítko Nr.8-b
9. 1929 Nápis Rossbach - Rossbach - ... (??)
můstek s datem + Č.S.P.
Razítko Nr.9
10 1930 Razítko vlakové pošty
nápis Rossbach - Aš
můstek s datem + rozlišovací písmeno
Razítko Nr.10
11 1920 - 1938 Nápis Rossbach + 3 křížky
můstek s datem / časový údaj
+ rozlišovací písmeno "a/g"
Razítko Nr.11
12 1938 Nápis Rossbach
stejné razítko jako č.8,
ovšem dole vylomen nápis Č.S.P.
Razítko Nr.12
13-a 1939 - 1941 Nápis Rossbach (b ASCH)
+ rozlišovací písmeno "d/e"
můstek s datem / časový údaj
Razítko Nr.13-a
13-b 1941 - 1945 Nápis Rossbach (KR. ASCH)
+ rozlišovací písmeno "a/b/c/d"
můstek s datem / časový údaj
Razítko Nr.13-b
14 1943 - 1944 Reklamní poštovní razítko
nápis Rossbach (Kr. Asch)
- Weltbekannte Textilindustrie
(Světoznámé středisko textilního průmyslu)
Razítko Nr.14
15 1945 - 1946 Nápis Rossbach (stejné razítko jako č.13,
ovšem vylomen nápis Kr. Asch)
rozlišovací písmeno "a/b/c" + datum
Razítko Nr.15
16 1945 Provizorní poštovní razítko s nápisem Rossbach
a 1945 v můstku
Razítko Nr.16
17 1946 - 1948 Stejné poštovní razítko jako č. 11
rozlišovací písmeno "a/b/c/d/e/f"
Razítko Nr.17
Hranice u Aše
18 1948 - 1972 Nápis Hranice u Aše
můstek s datem /
časový údaj + rozlišovací písmeno "a/b"
Razítko Nr.17
19 od 1973 Typ razítka zavedený v roce 1973
Nápis Hranice u Aše + PSČ 351 24
časový údaj + rozlišovací číslice "1/2/3/4/5/6"
Razítko Nr.19

Větší část vyobrazených celistvostí a razítek byla laskavě poskytnuta vášnivými filatelisty pány Peterem Fritschem z Luxembourgu a
Miroslavem Oblištilem z Aše, některé podklady poskytl pan Jaroslav Kejř ze Skalné, za což jim srdečně děkuji!

Předchozí strana 1 / 2