Haslau / Hazlov


Zveřejnění / aktualizace:

V Hazlově kdysi stálo 5 mlýnů. Všechny ležely na místním potoce Frauenbach (dnes Hazlovský potok). Po proudu to byly: 1. Hofmühle, 2. Schloßgartenmühle, 3. Teichmühle, 4. Petermühle a 5. Hammermühle. Do současnosti se dochoval jediný, někdejší Hammermühle.


stabiler Kataster von 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841 s 5 hazlovskými mlýny; ‌ © ÚAZK

Karte von Haslau mit Mühlen

Mapa obce s vyznačením 4 hazlovských mlýnů, pátý se nachází mimo tento výřez


1

Hofmühle (Panský mlýn), č. p. 47

Tento mlýn byl nejvýše položeným v Hazlově. Zmiňován je již v závěti z roku 1668. V roce 1893 ho vlastnil Caspar Frank, v roce 1906 je zde zmiňována mlynářka Anna Franková. Kolem roku 1930 mlýn kupuje Ernst Baumgartl. Tento mlynářský rod pak na mlýně hospodařil až do odsunu v roce 1946. Mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil.

Mlýn byl zbourán někdy koncem padesátých let 20. století.

Haslauer Hofmühle Haslauer Hofmühle Haslauer Hofmühle

Tři záběry hazlovského mlýna Hofmühle


2

Schloßgartenmühle / Zeidlermühle (Zámecký / Zeidlerův mlýn), č. p. 26

Tento mlýn se kdysi nacházel pod hazlovským zámkem, v sousedství zámecké zahrady. Po celou dobu jeho existence byl v majetku rodu Zeidlerů. Posledním mlynářem byl Martin Zeidler. Tento mlecí mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil.

Po odsunu německého obyvatelstva mlýn postupně chátral, až byl koncem padesátých let 20. století zbourán.

Haslauer Schloßgartenmühle

Zámecký mlýn ve třicátých letech 20. století; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Haslauer Schloßgartenmühle

Stejný mlýn v roce 1953; foto: FB Hazlov


3

Teichmühle / Pfeiffermühle (Rybniční / Pfeiferův mlýn), č. p. 8

Tento mlýn byl pojmenován podle své polohy nedaleko obecního hazlovského rybníka (někdejší Angerteich). V roce 1893 ho vlastnil M. Pfeifer (Tittmann). Mlynářský rod Pfeiferů sídlil na tomto mlýně až do odsunu v roce 1946. Vlastní mlýn byl údajně provozován do začátku II. světové války (1940?). V adresáři z roku 1941 je zde uváděn již jen rolník Georg Pfeiffer. Tento mlýn byl poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 2 koňských sil. Vedle mlýna byl provozován také katr na řezání prken a pekárna chleba.

Přímo vedle mlýna se nacházel také vyhlášený hostinec "U dráteníka" (viz hostince), který byl až do odsunu v roce 1946 provozován rodinou Lüftnerů. Oba objekty byly zbourány po roce 1950.

Haslauer Teichmühle Haslauer Teichmühle

Vjezd do Rybničního mlýna, příčná budova vpravo vzadu je Lüftnerův hostinec "U dráteníka"
2x foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Haslauer Teichmühle Haslauer Teichmühle

Další dva záběry Rybničního mlýna
2x foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach


4

Petermühle (Petrův mlýn), č. p. 6

Tento mlýn byl patrně nejstarší hazlovský mlýn (podle č.p.). V roce 1859 byl jeho majitelem Sebastian Thumser. Později přechází Petermühle do vlastnictví mlynářského rodu Bauerů, který na něm hospodařil až do odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. Provoz mlýna byl pravděpodobně ukončen počátkem 20. let 20. století, v soupisu mlýnů na Ašsku z 30let se již nevyskytuje. V adresáři z roku 1935 je zde uváděn povozník Anton Bauer.

Mlýn byl zbourán v padesátých letech 20. století.

Haslauer Petermühle

Hazlovský Petrův mlýn; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach


5

Hammermühle, č. p. 169

Původně měl stát na místě pozdějšího mlýna hamr, který však zanikl již před rokem 1700 (odtud také název mlýna Hammermühle). V hazlovském urbáři z let 1634-1732 je jako huťmistr uváděn Nikol Zeidler, poté Matheus Thumser a v roce 1661 ho kupuje Kaspar Doeberl. Ten je roku 1688 zmiňován jako „mlynář na hamru (Hammermüller)”. Sommer ve svém místopisu zmiňuje „mlecí mlýn Hammermühle s katrem”, později to byla kartounka. K Hammermühle patřil také mlýnský rybník Hammermühlteich s jeho vysokou hrází.

V roce 1822 zde Johann Adam Biedermann zbudoval přádelnu bavlny, která v té době zaměstnávala více jak 100 pracovníků. Ovšem tento podnik neměl dlouhého trvání, necelých 20 let. V roce 1850 byl provoz přádelny zcela ukončen. Přádelnu Biedermann s 1200 vřeteny, která se mezitím dostala do konkurzu, kupuje firma Georg Adam Bareuther, a to včetně mlecího mlýna, zemědělské usedlosti, pekárny, katru a několika velkých pozemků v katastru Hazlova a Seebergu. Zřídil zde částečnou apreturu pro své tkané zboží, a sice střižní stroj. Větší část tohoto objektu č. p. 169 přestavěl na byty pro svou rodinu, která byla zaměstnaná ve firmě. V tomto období měla firma G. A. Bareuther 600 tkalcovských stavů, vesměs ručních stavů v soukromých domácnostech, vyprodukovala přitom kolem 18.000 kusů smíšeného tkaného zboží. Tkalcovna G. A. Bareuther byla první hazlovskou firmou zanesenou u okresního a obchodního soudu v Chebu. Bareuther byl také členem obchodní a živnostenské komory.

Po smrti otce v roce 1892 převzali vedení podniku oba synové Oskar a Gustav. Když pak v roce 1898 nečekaně zemřel také Gustav, byl provoz firmy Bareuther v roce 1899 ukončen. V březnu 1900 prodává Oskar Bareuther a vdova po zesnulém bratrovi Gustavovi objekt "Hammermühle" včetně veškeré přístavby, lučin, polností a velkého rybníka vídeňské firmě Friedrich Graumanns Eidam u. Co. Tato firma produkovala látky pro pánské obleky a dámské šaty, a také froté zboží. Od 10.1.1934 pak přechází Hammermühle definitivně do vlastnictví firmy C. B. Göldner.

Před válkou byl mlecí mlýn poháněn 1 mlýnským kolem na svrchní pohon o výkonu 7,6 koňských sil a zbylé provozy pak 1 Francisovou turbínou o výkonu 14 koňských sil. Celý komplex byl provozován až do konce II. světové války. Během válečných let zde byl velký sklad obilovin. V areálu továrny pak byly další záložní sklady. Veškeré uložené zboží bylo před příchodem Američanů v dubnu 1945 rozdány místnímu obyvatelstvu.

Po odsunu původního německého obyvatelstva byl provoz Hammermühle ukončen. Objekt přádelny byl v poválečných letech zbourán, dochoval se obytný objekt někdejšího mlýna a jedna hospodářská budova.

Haslauer Hammermühle 1841

Výřez z mapy z roku 1841, vlastní mlýn s katrem je vyznačen šipkou; © ÚAZK

Haslauer Hammermühle

Hammermühle kolem roku 1900

Haslauer Hammermühle

Komplex budov Hammermühle, počátek 20. století; foto: Sammlung von Peter Fritsch, Luxemburg

Haslauer Hammermühle Haslauer Hammermühle

Hammermühle s okolními provozními budovami - kolem roku 1930; napravo v popředí je vidět katr a za ním samotný mlecí mlýn,
foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Haslauer Hammermühle um 1970

Chátrající Hammermühle kolem roku 1965; foto: HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Haslauer Hammermühle 1978

Někdejší Hammermühle v roce 1978

Haslauer Hammermühle 2017 Haslauer Hammermühle 2017 Haslauer Hammermühle 2017

Hammermühle na jaře roku 2017; © Thonbrunn