Mähring / Újezd


Zveřejnění / aktualizace:


Újezdský mlýn - Egon Korndörfer, č. p. 6

V bývalé obci Újezd byl jen jeden mlýn. Nacházel se nedaleko nejzápadnějšího bodu dnešní České Republiky, tudíž to byl nejzápadnější mlýn bývalého Rakousko-Uherského mocnářství a pozdější Československé republiky.

Prvně je zmiňován v roce 1648 v souvislosti s tehdejším řemeslným řádem. Mlynářem na Újezdě byl tehdy Andreas Fischer. V roce 1665 je pak mlýn uveden v bayreuthském popisu pohraniční oblasti hejtmanství Hof.

V průběhu doby docházelo - dle příslušných záznamů - k různým změnám majitelů tohoto mlýna. Nelze však s jistotou říci, zda šlo skutečně o prodej, či jen pronájem.

Dne 12. 10. 1735 prodala Margaretha Korndörfferin, se souhlasem a za asistence svého tchána Adama Korndörffera, Johannu Ludwigenovi z Engerlein (tehdejší část Štítar) svůj mlýn a usedlost v Mehringu, zvláště pak právo na mletí a provozování pily za 1600 guldenů.

Dne 29. března 1822 prodává mlynářský mistr a sedlák Johann Erhard Korndörfer z Mähringu svému synovi Johannesi Korndörferovi, mlynářskému a tesařskému tovaryši, svůj statek čp. 6 o výměře 19 jiter 500 centýřů, jehož součástí je vodní mlýn s mlecím, drtícím a řezacím ústrojím za 2500 guldenů. Povinností vůči vrchnosti v Oberneubergu je platit každoročně na Sv. Michala 8 guldenů 45 krejcarů, jednodenní účast na žatvě a ½ dne orání, poskytnutí ubytování a stravy vrchnostenským lovcům během lovu v místním revíru. Vlastník pozemku má nárok na 200 guldenů odúmrtného a 10 % dávky při každé změně vlastnictví.

Kolem roku 1835 mlýn vyhořel a musel být znovu vybudován.

Posledním majitelem byl Egon Korndörfer. Kromě 11 hektarů zemědělské půdy a 4 hektarů lesa patřila k mlýnu pila a velký mlýnský rybník Herrnteich (Panský), který bylo možné samostatně přehradit. Herrnteich se objevuje již na Bauerově mapě z roku 1716. Zetdwitzský inventář z roku 1740 uvádí "Újezdský potok na panském rybníku", který patřil Ašskému poplužnímu dvoru a byl, coby ochranný rybník, pronajímán újezdskému mlýnu.

Kromě Egona Korndörfera, jeho ženy Emmy a otce Georga žili ve mlýně jeho bratr Wilhelm a jejich děti Reinhold, Emil a Alfred. Alfred padl v únoru 1945 v německém pohoří Eifel. Rodina byla v roce 1946 odsunuta.

Život Egona Korndörfera skončil tragicky. Koncem března 1946 byl mlynář naposledy spatřen živý na cestě k Herrenteichu. Druhý den ho hledali všichni obyvatelé vesnice a nakonec ho našli pod ledem rybníku Herrnteichu. Nikdy se nevyjasnilo, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo zda mlynář odešel ze života dobrovolně. V té době se často stávalo, že lidé neunesli vydědění a následné vyhnání ze své vlasti, a spáchali sebevraždu.

Mlýn byl - stejně jako zbytek vesnice - v roce 1953 vyhozen do povětří českou armádou. Dnes jsou z něj patrné jen zbytky základů a mlýnského náhonu. Historii obce Mähring (Újezd) naleznete ZDE.

Před někdejším mlýnem se od roku 2008 nachází "Most Evropy", který symbolicky propojuje Českou Republiku se sousedním Bavorskem.

Textový zdroj: Kronika obce Újezd od paní Irmgard Heinlové, 2007 - německy;
Místní názvy v Ašském výběžku od Richarda Roglera, 1955 - německy;

Újezdský mlýn Újezdský mlýn

Újezdský mlýn s mlýnským rybníkem ve 30. letech 20. století; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Mähringer Mühle Mähringer Mühle

Vjezd do mlýna, vlevo je patrná pila, která byla součástí mlýna; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Mähringer Mühle Familie - Mähringer Mühle
Mähringer Müller

Mlynář Körndorfer z Újezdského mlýna, konec 30. let 20. století

Staré dřevěné kolo Újezdského mlýna

Staré dřevěné kolo Újezdského mlýna; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Ústrojí Újezdského mlýna

Ústrojí Újezdského mlýna; foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Akvarel Újezdského mlýna od Ruth Willischové

Konec Újezdského mlýna v roce 1953, kdy byl vyhozen vojskem do vzduchu

Mlýnský rybník jaro 2015

Někdejší Mlýnský rybník, jaro 2015; © Thonbrunn

Zbytky mlýnského náhonu jaro 2015 Zbytky mlýnského náhonu jaro 2015

Zbytky mlýnského náhonu, jaro 2015; © Thonbrunn

Most Evropy, jaro 2015 Most Evropy, jaro 2015

Most Evropy, jaro 2015; © Thonbrunn


Mapa z roku 1841

Mapa stabilního katastru z roku 1841, mlýn je vyznačen šipkou; © ÚAZK

Letecké snímkování z roku 1948

Výřez z leteckého snímkování z roku 1948